ശുഭാനന്ദാശ്രമം വീഡിയോ ഗ്യാലറി

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ഡിസംബര്‍ 06 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നവംബര്‍ 29 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നവംബര്‍ 22 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നവംബര്‍ 15 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നവംബര്‍ 8 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ഒക്ടോബര്‍ 18 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ഒക്ടോബര്‍ 4 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം സെപ്റ്റംബര്‍ 20 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം സെപ്റ്റംബര്‍ 13 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം സെപ്റ്റംബര്‍ 6 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ആഗസ്റ്റ് 30 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ആഗസ്ത് 23 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ആഗസ്ത് 16 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ആഗസ്ത് 9 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ആഗസ്ത് 2 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ജൂലൈ 26 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ജൂലൈ 19 ഞായര്‍

അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം - ജൂലൈ 4 ഞായര്‍

ആത്മബോധോദയം - യേശുദാസ്

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം ഒരു വീക്ഷണം

പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍ മാസിക

പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍

വീഡിയോ ഗ്യാലറി

ശുഭാനന്ദ ട്രസ്റ്റ്

1919 ല്‍ ആത്മബോധോദയ സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി...

സന്യാസി സംഘം

ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഭക്തിയിലൂടെയും ധര്‍മ്മത്തിലൂടെയും സന്‍മാര്‍ഗത്തിലൂടെയും മനുഷ്യനെ നയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ...

ചരിത്ര സംഭവങ്ങള്‍

ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്‍റെ കാലത്ത് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ചില ചരിത്ര പ്രധാനസംഭവങ്ങള്‍...

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

മാനവികതയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനും, മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നതിനും, ആത്മ ശുദ്ധീകരണത്തിനും, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്...